Egzaminy LKE

Przeprowadzamy Egzaminy LKE na:

Uprawnienia podstawowe wpisywane do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni /PGP/: Uprawnienia dodatkowe wpisywane do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni /PGP/: Upoważnienie Egzaminatora Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr PL/13996

Wstępne przewidywane terminy egzaminów:


*UWAGA! Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub odwołania terminu egzaminu bez podania przyczyny.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: parapasja@gmail.com
Na adresy e-mail osób, które się zgłosiły będą przesyłane wszelkie informacje dotyczące egzaminów, łącznie z informacjami o przełożeniu terminu, przesunięciu godzin egzaminu lub zmiany miejsca przeprowadzenia egzaminu.

Najczęściej zadawane pytania


Jaka dokumentacja jest potrzebna, aby przystąpić do egzaminu?

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie przy sobie w dniu egzaminu następujących dokumentów:

 1. Wypełniony wniosek 37/LPL1
  Wniosek do pobrania na stronie ULC: http://www.ulc.gov.pl

 2. Świadectwo ukończenia szkolenia - Etap II PP, PPG lub PPGG

 3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP - część B - wypełnia i wydaje szkoła, która kieruje na egzamin.
  wg wzoru ze strony ULC: http://www.ulc.gov.pl

 4. Potwierdzenie wpłaty za egzamin teoretyczny, praktyczny i wydanie Świadectwa Kwalifikacji.
  Dokonując wpłaty za egzamin należy dokładnie opisać tytuł wpłaty.

 5. Uwaga! Od 15.02.2021 roku obowiązują nowe stawki
  Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 59 zł.
  • imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.1/pkt.4

  Opłata za egzamin praktyczny podstawowy pilota paralotni (PP lub PPG) wynosi 48 zł.
  • imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.4.2

  Opłata za egzamin praktyczny podstawowy pilota motoparalotni (PPGG) wynosi 70 zł.
  • imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.4.3

  Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 48 zł.
  • imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6.1

  Opłata za egzamin praktyczny kolejnego uprawnienia podstawowego wynosi 115 zł
  • imię i nazwisko/egzamin na kolejne upr.podstawowe PPG (lub PP/PPGG)/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.5

  Opłata za wpis uprawnienia do Świadectwa Kwalifikacji wynosi 45 zł.
  • imię i nazwisko/wpis uprawnienia do ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.8


  Tabela opłat na 2021 rok do pobrania ze strony ULC: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2021 r.


  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. M. Flisa 2
  02-247 Warszawa
  NBP o/o Warszawa
  nr: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

  UWAGA opłaty z nieprowidłowymi tytułami wpłat nie będą przyjmowane!

  * Jeśli składane są jakiekolwiek kopie dokumentów, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 5 zł za każdą zaczętą stronę A4.

  Opłaty za kserokopie wnosi się do Urzędu Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
  Przelewem:
  Nr konta: 77 1030 1508 0000 0005 5003 5049
  z dopiskiem „opłata skarbowa za potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów”
  Płatność gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy:
  Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

  Zniżka 50%
  Niektórym osobom przysługuje prawo do obniżenia wysokości opłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny o 50%. Należą do nich:
  • młodzież ucząca się, która nie ukończyła 24. roku życia
  • żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową
  • osoby niepełnosprawne
  W każdym przypadku gdy kandydat ubiega się o obniżenie wysokości opłaty za egzaminy, konieczne jest dołączenie do wniosku kopi dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki (na egzaminie należy okazać oryginał). Z obowiązku tego zwolniona jest młodzież, która ma prawo do obniżenia wysokości opłaty za egzaminy o 25% z tytułu nie ukończenia 21 roku życia. W tym przypadku opłatę wylicza się na podstawie przedstawienia dokumentu zawierającego datę urodzenia.

  UWAGA !!!
  Potwierdzenia wpłaty za egzaminy (teoretyczny i praktyczny) oraz za wydanie Świadectwa Kwalifikacji muszą być załączone do dokumentów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów:
 1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa.
 2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni).
  Na temat dopuszczeń sprzętu paralotniowego do eksploatacji w Polsce można poczytać na stronie SILP-u w Dziale technicznym.
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na czas egzaminu lub dokonania przeglądu sprzętu (paralotnia, system hamujący) przed egzaminem.


Przykładowe pytania na egzamin teoretyczny znajdują się na stronie ULC
do góry

Jakie dokumenty należy złożyć, aby przystąpić do egzaminu na kolejne uprawnienie, gdy posiadamy już Świadectwo Kwalifikacji?

 1. Wypełniony wniosek 44/LPL1
  Wniosek do pobrania na stronie ULC: http://www.ulc.gov.pl

 2. Świadectwo ukończenia szkolenia z uprawnienia dodatkowego - PP, PPG, PPGG, TANDEM

 3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP - część B - wypełnia i wydaje szkoła, która kieruje na egzamin.
  wg wzoru ze strony ULC: http://www.ulc.gov.pl

 4. Potwierdzenie wpłaty za egzamin praktyczny i wpisanie uprawnienia dodatkowego PP/PPG/PPGG do Świadectwa Kwalifikacji.
 5. Opłata za egzamin praktyczny PP/PPG/PPGG wynosi 115 zł.
  Opłata za wpisanie uprawnienia PP/PPG/PPGG do Świadectwa Kwalifikacji wynosi 45 zł.

  Dokonując wpłaty za egzamin należy dokładnie opisać tytuł wpłaty. W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:
  • imię i nazwisko/egzamin praktyczny na kolejne upr. podstawowe PPG (lub PP/PPGG)/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.5
  • imię i nazwisko/wpisanie uprawnienia PPG (lub PP/PPGG) do ŚK/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.8

 6. Potwierdzenie wpłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wpisanie uprawnienia dodatkowego do Świadectwa Kwalifikacji w przypadku uprawnienia TANDEM.
 7. Opłata za egzamin teoretyczny TANDEM wynosi 172 zł.
  Opłata za egzamin praktyczny TANDEM wynosi 115 zł.
  Opłata za wpisanie uprawnienia TANDEM do Świadectwa Kwalifikacji wynosi 45 zł.

  Dokonując wpłaty za egzamin należy dokładnie opisać tytuł wpłaty. W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:
  • imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na upr. dodatkowe TANDEM/tab.2 część I podczęść 1.1/pkt.5
  • imię i nazwisko/egzamin praktyczny na upr. dodatkowe TANDEM/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.5
  • imię i nazwisko/wpisanie uprawnienia TANDEM do ŚK/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.8

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. M. Flisa 2
  02-247 Warszawa
  NBP O/O Warszawa
  nr: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

 8. kopię Świadectwa Kwalifikacji

 9. w przypadku uprawnienia TANDEM dodatkowo ważne badania lotniczo lekarskie
©A&L Vision Communication